Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Dobryszyce Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa Gospodarka Gospodarka Wodno-Ściekowa Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Opróżnianie zbiorników bezodpływowych, bieżące, menu 123 - BIP - Gmina Dobryszyce”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Obowiązki właścicieli nieruchomości


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji, lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie do kanalizacji nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania formalne i techniczne określone w przepisach odrębnych.
Wywóz nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych winien następować w sposób systematyczny, określony szczegółowo w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobryszyce. Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania w formie umowy faktu korzystania z usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wykonywanych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w niniejszym zakresie, a także do okazania umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Umowy zawarte pomiędzy właścicielami nieruchomości, a wyżej wymienionymi podmiotami oraz warunki ich wykonania zależne są od stron umowy, jednakże stawka za wywóz nieczystości ciekłych, nie może być wyższa od górnej stawki, określonej stosowną uchwałą Rady Gminy. Górna stawka wynosząca 65 zł za 1 m3 jest zarezerwowana dla odbioru zastępczego, kiedy to właściciel nieruchomości uchyla się od obowiązków opisanych powyżej.

 

Obowiązki gminy


Na Gminie ciąży ustawowy obowiązek:

  • określenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z tytułu wywozu nieczystości ciekłych oraz osadów ściekowych przez upoważnione firmy (art. 6 ust. 2),
  • określenia częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości (art. 4 ust. 2 pkt 3),
  • prowadzenia ewidencji: • zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, • przydomowych oczyszczalni ścieków, w celu kontroli częstotliwości sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, • umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Gmina jest obowiązana zorganizować zastępczo opróżnianie zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Art. 6 ust. 7 pkt 1 - 4 ustawy wskazuje, iż Wójt wydaje decyzję z urzędu, w której ustala obowiązek opróżnienia zbiorników bezodpływowych, określa wysokość opłaty, termin jej uiszczenia, a także ustala sposób i terminy udostępniania zbiorników w celu ich opróżniania. W takim przypadku ustala się stawkę w wysokości maksymalnej górnej granicy.

 

Obowiązujące prawo miejscowe


Na terenie Gminy Dobryszyce, zgodnie z Uchwała nr XXIX/182/21 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 31 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz 1883) górna stawka ponoszona przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i ich transportu nieczystości ciekłych wynosi 65 zł za 1 m3. Opłata zawiera obowiązujący podatek VAT od towarów i usług. Zatem stawka ta będzie miała zastosowanie w przypadku niewywiązania się właściciela nieruchomości z ciążących na nim obowiązków oraz konieczności wydania decyzji przez organ podatkowy.
Z kolei w § 10 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobryszyce (uchwała nr NR XIX/121/20 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 24 lutego 2020) określono częstotliwość wywozów nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. Według przytoczonego przepisu prawa miejscowego „Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do ich opróżniania w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, zapobiegający ich przepełnieniu, z częstotliwością nie mniejszą niż co 6 miesięcy”.

 

Przedsiębiorcy opróżniający zbiorniki bezodpływowe


Na terenie Gminy Dobryszyce zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych posiadają następujące podmioty:

Nazwa PrzedsiębiorcyNumer telefonuAdres

Usługi Asenizacyjne "KUKUŚ" 
Krzysztof Kukulski

508 014 126Krzemieniewice 2,
97-350 Gorzkowice
Udrażnianie Monitoring Kanalizacji Usługi Asenizacyjne
Marek Zielonka
784 142 859ul. Jagiellońska 9/3
97-500 Radomsko
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.44 683 06 30ul. Stara Droga 85
97-500 Radomsko
TOI TOI Polska Sp. z o.o.22 614 59 79ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa
Radomszczańska Spółdzielnia Usług Rolniczych695 043 315ul. Wyszyńskiego 142
97-500 Radomsko
WC Serwis Sp z o.o. Sp. komandytowa32 278 45 31ul. Szybowa 2
41-800 Zabrze
MOTOHAUSE Alicja Pelczar44 632 18 46ul. Czaplinieckiego 67
97-400 Bełchatów

Przedsiębiorca, który zamierza uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobryszyce winien złożyć stosowny wniosek (do pobrania), opłacić opłatę skarbową w kwocie 107,00 zł oraz spełnić wymagania określone w uchwale nr XXXV/225/13 Rady Gminy w Dobryszycach (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2382), tj. w zakresie:

  • wyposażenia technicznego pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług,
  • wyposażenia technicznego bazy transportowej,
  • zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, oraz miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.

W przypadku, gdy baza transportowa nie spełnia określonych wymagań, przedsiębiorca powinien udokumentować prawo do korzystania z miejsc, urządzeń lub instalacji, które spełniają powyższe wymagania poprzez przedłożenie stosownych dokumentów.

Przedsiębiorca zobowiązany jest także do prowadzenia wykazu umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportowanie nieczystości ciekłych zawartych z właścicielami nieruchomości, jak również do sporządzania i przekazywania Wójtowi sprawozdań kwartalnych zawierających informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych, sposobie ich zagospodarowania, liczby nieruchomości, od których ścieki zostało odebrane, a także wykaz właścicieli z którymi umowy wygasły lub uległy rozwiązaniu.

 

Metryka

sporządzono
2022-05-26 przez Kapusta Marta
udostępniono
2022-05-26 00:00 przez Przybyłowicz Marcin
zmodyfikowano
2022-08-03 08:41 przez Przybyłowicz Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
657
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.