Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Dobryszyce Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa Petycje, skargi i wnioski
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Petycje, skargi i wnioski, bieżące, menu 153 - BIP - Gmina Dobryszyce”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Petycje, skargi i wnioski

Petycje, skargi i wnioski

PETYCJE
Składanie petycji reguluje: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

PRZEDMIOT PETYCJI:• Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

NADAWCA PETYCJI:
• Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

ADRESAT PETYCJI:
• Petycje można skierować do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. • Petycja powinna być adresowana do podmiotu mającego kompetencje w przedstawianej sprawie. Jeśli adresat ich nie ma, musi ją przesłać do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

PRAWIDŁOWO ZŁOŻONA PETYCJA POWINNA ZAWIERAĆ:
• Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  3. oznaczenie adresata petycji;
  4. wskazanie przedmiotu petycji.

Ponadto petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku.

PETYCJA MUSI BYĆ PODPISANA:
• petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
• petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

SPOSOBY WNIESIENIA PETYCJI:
Osobiście: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Dobryszyce
ul. Wolności 8,
97-505 Dobryszyce
poniedziałek w godz. 7:30 – 16:00,
wtorek – czwartek w godz. 7:30 – 15:30,
piątek w godz. 7:30 – 15:00

Pocztą: Urząd Gminy Dobryszyce
ul. Wolności 8
97-505 Dobryszyce

Drogą elektroniczną:
e-mail: gmina@dobryszyce.pl
elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP: /f256sovw9u/SkrytkaESP

SPOSÓB ROZPATRYWANIA PETYCJI:
• petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,
• w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyżej określonym terminie, termin na rozpatrzenie petycji ulega przedłużeniu nie dłużej jednak jak o kolejne 3 miesiące,
• podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi),
• adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję,
• petycję niezawierającą oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia, • podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawiać bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołało się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzeniu petycji,
• adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji.

Opłaty: Brak Wniesienie petycji oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.


SKARGI I WNIOSKI ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW
Podstawa prawna: Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46), Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Dobryszyce.

PRZEDMIOT SKARGI I WNIOSKU:
• przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw,
• przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.

PRZEKAZANIE SKARGI LUB WNIOSKU
• skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej,
• mogą być wnoszone również ustnie do protokołu, wówczas przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie; w protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy,
• skargi i wnioski niezawierające imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

ROZPATRZENIE SKARGI LUB WNIOSKU
• skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca,
• w razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w wyżej określonym terminie, wnioskodawca jest powiadamiany o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia,
• jeżeli skarga obywatela została skierowana do niewłaściwego organu, organ ten ustala organ właściwy do jej rozpatrzenia i niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni, przekazuje mu skargę albo informuje obywatela, gdzie powinien swoją skargę skierować,
• jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE GMINY DOBRYSZYCE:
• Pracownicy przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy Urzędu.
• Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. od 9:00 do 16:30. Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy mieszkańcy przyjmowani są w następnym dniu roboczym.
• Sekretarz Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu.
• Rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków prowadzi stanowisko ds. organizacyjnych, kultury i sportu
• Sprawy zakwalifikowane jako skargi i wnioski stanowisko ds. organizacyjnych, kultury i sportu ewidencjonuje w rejestrze skarg i wniosków oraz przekazuje je do załatwienia komórkom organizacyjnym zgodnie z właściwością.

SPOSOBY WNIESIENIA SKARGI I WNIOSKU:
Osobiście: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Dobryszyce
ul. Wolności 8
97-505 Dobryszyce
poniedziałek w godz. 7:30 – 16:00,
wtorek – czwartek w godz. 7:30 – 15:30,
piątek w godz. 7:30 – 15:00

Pocztą:
Urząd Gminy Dobryszyce
ul. Wolności 8
97-505 Dobryszyce

Drogą elektroniczną:
e-mail: gmina@dobryszyce.pl
elektroniczna skrzynka podawcza e PUAP: /f256sovw9u/SkrytkaESP
FAX: 44 681 10 28

Metryka

sporządzono
2022-11-04 przez Szpecińska Małgorzata
udostępniono
2022-11-04 00:00 przez Przybyłowicz Marcin
zmodyfikowano
2022-11-04 08:08 przez Przybyłowicz Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
521
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.