Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Dobryszyce Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa Prawo Deklaracja dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności, bieżące, menu 70 - BIP - Gmina Dobryszyce”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Gmina Dobryszyce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.dobryszyce.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-12.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi w dniu: 2024-03-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-07. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: INTERmedi@ Spółka Jawna.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo zdefiniowane są specjalne skróty klawiaturowe:

 • ALT + 0 - powrót na początek strony
 • ALT + 1 - przejście do wyszukiwarki
 • ALT + 2 - przejście do treści głównej
 • ALT + 3 - przejście do danych kontaktowych
 • ALT + 4 - przejście do menu górnego
 • ALT + 5 - przejście do menu lewego
 • ALT + 6 - przejście do menu dolnego
 • ALT + 7 - przejście do menu bocznego
 • ALT + 8 - przejście do mapy serwisu

W przypadku przeglądarki Firefox zamiast klawisza ALT należy używać ALT + SHIFT. W przypadku komputerów Apple z systemem macOS zamiast klawisza ALT należy użyć Command + ALT.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Przybyłowicz, gmina@dobryszyce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 681 11 93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejścia do budynku, korytarzy, schodów, wind:

Budynek Urzędu Gminy Dobryszyce znajduje się pod adresem: ul. Wolności 8, 97-505 Dobryszyce. Budynek 2-u kondygnacyjny. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Wolności. Wejście wyposażone w schody oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Budynek częściowo (parter) jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Budynek nie jest wyposażony w windę, co skutkuje brakiem możliwości wejścia na wyższą kondygnację osób z niepełnosprawnościami.

W wyjątkowych przypadkach obsługa osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze budynku w Punkcie Obsługi Interesanta. Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników Punktu Obsługi Interesanta. Dostępny jest tam również stolik do wypełniania dokumentów.

Jeśli charakter sprawy wymaga obecności merytorycznego pracownika zostaje on powiadomiony o takiej potrzebie. Pracownik z danej komórki organizacyjnej udaje się na parter budynku w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej lub osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność informacji głosowych

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie parkingów

Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Prawo wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym / psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynków Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Dostępność tłumacza języka migowego

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), organ administracji publicznej jest zobowiązany do udostępnienia usługi związanej z komunikowaniem się w języku migowym.
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych po wcześniejszym złożeniu formularza zgłoszeniowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180) została udostępniona usługa na elektronicznej platformie usług administracji publicznej, która daje możliwość załatwiania spraw administracyjnych (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Adres skrytki na ePUAP to: /f256sovw9u/SkrytkaESP

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzędem Gminy Dobryszyce za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej - gmina@dobryszyce.pl,
 • Elektronicznej Skrzynki Podawczej - /f256sovw9u/SkrytkaESP,
 • fax nr 44 681 10 28,
 • osobiście - Punkt Obsługi Interesanta - parter.

Metryka

sporządzono
2022-02-07 przez INTERmedi@ Spółka Jawna
udostępniono
2022-02-07 00:00 przez Przybyłowicz Marcin
zmodyfikowano
2024-03-27 15:02 przez Przybyłowicz Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
883
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.